สรุปเหรียญตามสถาบัน. (ระดับมัธยมศึกษา) 
อันดับ โรงเรียน
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 46 39 39 124
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 34 28 46 108
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 30 44 53 127
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 25 26 38 89
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 22 32 37 91
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 14 16 51
7 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 20 24 27 71
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 14 10 12 36
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 11 21 43
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10 11 5 26
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 9 5 14 28
12 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 8 6 11 25
13 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 5 5 8 18
14 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 3 2 2 7
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2 3 5 10
  รวม 260 260 334 854